Innovator X Forum หากคุณอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วงการสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ อย่าพลาด!! กับการอัปเดตความรู้นวัตกรรมที่น่าสนใจที่ช่วยขับเคลื่อนวงการ Building Industry

Innovator X Forum หากคุณอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วงการสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ อย่าพลาด!! กับการอัปเดตความรู้นวัตกรรมที่น่าสนใจที่ช่วยขับเคลื่อนวงการ Building Industry

พบกับ Agenda ของแต่ละวันตามนี้

1 พฤศจิกายน 2023

ติดตามเทรนด์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปัจจุบันนี้ต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการทำธุรกิจให้ดำเนินต่อไป มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน กับหัวข้อ

Future Trend of Design for Property Sectors 2024

แนวโน้มการออกแบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2024

Session 1

เทรนด์ธุรกิจการสร้างสรรค์ประสบการณ์การอยู่อาศัย เพื่อโอกาสสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ปี 2024

– คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

Session 2 (Panel Discussion)

ทิศทางแนวโน้มธุรกิจและการออกแบบสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ปี 2024

– คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

– คุณไพทยา บัญชากิติคุณ (Managing Director & Partner จาก ATOM Design)

– คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Founder of Baramizi Group & InnovatorX)

Session 3

เทรนด์การออกแบบอาคารเขียว ปี 2024

– คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ (เลขานุการสถาบันอาคารเขียวไทยสถาบันอาคารเขียวไทย)

Session 4

เทรนด์การออกแบบสมาร์ทออฟฟิศ ปี 2024

– คุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ (Co-founder & CXO, Papaerspace Thailand)

Session 5

เทรนด์การบริหารระบบการจัดการของเสีย ปี 2024

– คุณศนิวาร์ พงศขจร (TEK Professional of ALLIED-TEK Thailand)

Session 6

เทรนด์การออกแบบพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ ปี 2024

– คุณทศพล มีใจบุญ (ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด)


2 พฤศจิกายน 2023

หมดยุคของตึกสี่เหลี่ยมมาร่วมหาคำตอบในเทรนด์อนาคต

ด้านการพัฒนาอาคารและงานสถาปัตยกรรมกับหัวข้อ

Future Trend of Building & Architectural Design

แนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรม ปี 2024

Session 1

French Kitsch III Design

– คุณภาพิศ ลีลานิรมล (Co-founder | Design Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

– คุณเศรษฐการ ยางเดิม (Founder | Managing Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

Session 2 (Panel Discussion)

เจาะลึกทิศทางการออกแบบอาคารและสถาปัตยกรรม ปี 2024

– Mr.Jerry Hung (Co-Founder and Principal Architect HAS design and research)

– คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี (Co-Founder and Principal Architect HAS design and research)

– คุณยศพล บุญสม (กรรมการบริหาร บริษัท ฉมา จำกัด)

– คุณภาพิศ ลีลานิรมล (Co-founder | Design Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

– คุณเศรษฐการ ยางเดิม (Founder | Managing Director TOUCH Architect Co.,Ltd.)

– คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ (Director of Baramizi Lab)

– คุณภาคภูมิ ปทะวานิช (Senior Future Lab Researcher and Assistant Director)

Session 3

กลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มในอนาคต

– ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Session 4

เจาะเทรนด์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีกระจก สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบในอนาคต

– คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด มหาชน)

Session 5

ฝุ่นละอองของการออกแบบ ” House in The Dust “

– คุณวสุ วิรัชศิลป์ (สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง VaSLab)

Session 6

สถาปัตยกรรมที่ถูกโอบกอดด้วยสวนส้มโอ ” The Pomelo Amphawa “

– คุณณัฐพล เตโชพิชญ์ (ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท ลูกเล่น สถาปนิก จำกัด)

Session 7

ถอดรหัสสุขภาพด้วยโมดูลาร์ทางสถาปัตยกรรม ” FH Office “

– คุณวรัญญู มกราภิรมย์ (Co-Founder/ TA-CHA Design)

– คุณสณทรรศ ศรีสังข์ (Co-Founder/ TA-CHA Design)


3 พฤศจิกายน 2023

การปรับตัวสู่ประวัติศาสตร์การออกแบบอาคารยุคใหม่ พร้อมกลยุทธ์ลดคาร์บอนฟุตปรินท์

มาร่วม Exchange และ Explore อาคารยุคใหม่ เพื่อการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่มากขึ้น เพื่อมอบความยั่งยืนและน่าอยู่ให้กลับมาสู่ประเทศของเราและโลกใบนี้อีกครั้งกับหัวข้อ

The Future of Net Zero Building

แนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

Session 1

เปิดตัวต้นแบบ Carbon Cap นวัตกรรมสู่ Net Zero Building

– ดร. พัฒนพงศ์ จันทร์พวง (Chef of Technical and Engineering Development Division Synchrotron Light Research Institute)

Session 2 (Panel Discussion)

เจาะทิศทางสำคัญการออกแบบ ” Net Zero Building ” สำหรับอนาคต ปี 2024

– คุณรองเพชร บุญช่วยดี (รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

– ศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ (อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

– ดร.ศรายุทธ​ ตั้นมี (หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)

Session 3

นวัตกรรมฐานรากเข็มเหล็กสำหรับ ” Net Zero Building “

– คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล (CEO of Kemrex)

Session 4

ถอดรหัสการออกแบบศูนย์เลิศพนานุรักษ์ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษาและไม้เมืองหนาว

– คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ (Executive Director of ARCHITECTS 49 LIMITED)

Session 5

การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่ สำหรับระบบสถาปัตยกรรมหมุนเวียนแห่งอนาคต

– คุณธนา ทิพย์เจริญ (ประธานกรรมการ บริษัท พิมธา จำกัด)

Session 6

นิเวศวิทยสถาปัตยกรรม จะมีบทบาทต่องานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างไร

– คำรน สุทธิ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ อาร์คิเทค จำกัด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้แล้วที่นี่!

แล้วมาพบกันที่งาน

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. -18.00 น.

ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), กรุงเทพฯ

Latest Posts