CO2U คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน แข่งขัน IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) Competition 2024

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ได้จัดการแข่งขัน IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) Competition 2024 โดยเป็นการแข่งขันนำเสนอโครงการด้านวิศวกรรมของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารไอเดียด้วยคำพูด ประกอบการใช้สื่อการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบที่ชัดเจน กระชับและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาและวิศวกร

ชนะเลิศ

ทีม CO2U การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาจากการคายประจุไฟฟ้าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในทีม

 • นางสาวสิริภัญญ์ หอมแก่นจันทร์
 • นางสาวจิรัชญา พุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม Solar Rooftop Business Model การศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในทีม

 • นางสาวพัชรามาศ สุขศรี
 • นายสารัช บุญบำเรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม Energy Ladkrabang การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําที่โรงงานผลิตน้ําสามเสนโรง 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาชิกในทีม

 • นางสาวรัชประภา แสงจันทร์
 • นายภูชิต ฝอฝน

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ทีม E05 is not a place, it’s a people การศึกษาและปรับปรุงเสถียรภาพของกริดขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนพลังงานทดแทนในระดับสูง (กรณีศึกษาจากกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในทีม

 • นายกฤษณพงศ์ สังข์แก้ว
 • นายณฏฐกร สุขมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์ ดร.ธงชาติ เกิดผล

ทีม Gateway แพลตฟอร์มเกตเวย์สำหรับระบบจัดการพลังงาน ที่มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบหลากหลาย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกในทีม

 • นางสาวธัญจิรา มาสีกุก
 • นางสาวสุนิกานต์ ทองสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

ทีม Tu Connext กลุ่มมิเตอร์วัดพลังงานที่ส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่าน NB-Lot ไปยังระบบคลาวน์เซิร์ฟเวอร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในทีม

 • นายปราการ อิงคเตชะ
 • นายธรีธนศิฐ พิมหะศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์
Latest Posts