งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (EnwastExpo)

นิทรรศการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสีย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยการร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 100 ราย ร่วมแสดงศักยภาพนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสีย รวมถึงมีการให้ความรู้ ขั้นตอนการจัดการของเสียทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน เหมาสำหรับ เจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

Event Details
Event Details