Green Technology Expo 2024

องค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศหลายองค์กร ได้ตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ จึงร่วมกันหามาตรการสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการ Sustainable Development Goal หรือ SDG ให้ทุกภาคส่วนทุกกิจกรรมร่วมกันสร้างความยั่งยืน และ Bio Circular Green Economy หรือ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

Green Technology Expo 2024 การจัดแสดงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต เป็นการรวมเจ้าของเทคโนโลยีล้ำสมัย (Cutting-Edge Technology) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่แสวงหาความร่วมมือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สินค้าและโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป ที่จะร่วมกันส่งมอบโลกที่สวยงามใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป

Event Details
Event Details