“สถานีไฟฟ้าแรงสูง” ข้อกำหนดการเชื่อมต่อและการออกแบบ (High Voltage Substation: Connection Code and Design)

🗣️ เริ่มแล้วกับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “สถานีไฟฟ้าแรงสูง” ข้อกำหนดการเชื่อมต่อและการออกแบบ (High Voltage Substation: Connection Code and Design) ⚡️⚡️⚡️

📌 เชิญร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 kV กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รูปแบบการจัดวาง (Single Line & Layout) และประเภทของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบ่งตาม Technology 1) Air Insulated Substation – AIS 2) GIS Insulated Switchgear – GIS 3) Mixed Technology Solution – MTS ข้อกำหนดที่สำคัญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า (Substation Design Criteria)ด้าน Primary System และด้านงานโยธา (Civil Work)การออกแบบและการคำนวณด้าน Primary System ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Bus Design, RIV, Conductor Capacity, Short Circuit Force and Wind Force, Sag and Tension)การออกแบบและการคำนวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและการคำนวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง Digital Substation และกรณีศึกษาสถานีไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสัตหีบ และสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบ สถานีไฟฟ้าแรงดัน115 kV

📌 พร้อม!! เยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “The First Digital Gas Insulated Switchgear (GIS) Substation with Online Monitoring System in Thailand ” เยี่ยมชมระบบและอุปกรณ์นวัตกรรมดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ได้แก่ 1) TXpert Ecosystem เป็นระบบเปิดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าดิจิทัล ตรวจวัดและวิเคราะห์แก๊สในน้ำมันหม้อแปลง ความชื้นและอุณหภูมิ 2) Modular Switchgear Monitoring (MSM) : Condition Monitoring เป็นระบบตรวจวัดแก๊ส SF6 และสภาพเซอร์กิตเบรคเกอร์ของ Gas Insulated Switchgear (GIS) 3) Online Surge Arrester Excount III เป็นระบบตรวจสอบและตรวจวัดค่า Resistive Current สำหรับกับดักเสิร์จ และการป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานฉนวน (Insulation Co-ordination) ของสถานีไฟฟ้า 4) Digital Metal–Clad Switchgear เป็นเทคโนโลยีตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางแบบดิจิทัล โดยใช้ Merging Unit 5) Relcare เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวมองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์เช้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย

🗓 ในวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.greennetworkseminar.com/substation

Event Details
Event Details