IEEE PES

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ได้จัดการแข่งขัน IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) Competition 2024 โดยเป็นการแข่งขันนำเสนอโครงการด้านวิศวกรรมของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารไอเดียด้วยคำพูด ประกอบการใช้สื่อการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบที่ชัดเจน กระชับและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาและวิศวกร ชนะเลิศ ทีม CO2U การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาจากการคายประจุไฟฟ้าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกในทีม อาจารย์ที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Solar Rooftop Business Model การศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกในทีม...
  • April 24, 2024
Read More
Latest Posts