PCB

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) ทั่วโลก ถูกขับเคลื่อนโดยมีบริษัทต่างๆ จากไต้หวันเป็นผู้นำหลักในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ เนื่องจากการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่โดดเด่น องค์กรการบริหารการค้าระหว่างประเทศ ของกระทรวงเศรษฐกิจ แห่งไต้หวัน ได้จัดทำ “โครงการเพิ่มภาพลักษณ์อุตสาหกรรมของไต้หวันให้แข็งแกร่ง” โดยร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรของไต้หวัน (Taiwan Association of Machinery Industry :TAMI) ส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machinery Operators) ของไต้หวัน เพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์และเสริมสร้างความสามารถทางการตลาดระหว่างประเทศ...
  • May 17, 2024
Read More
Latest Posts